Học bổng nghiên cứu sinh và Thực tập sinh

Báo chí với vấn đề biến đổi khí hậu ở Việt Nam
Biến đổi của quan hệ sản xuất ở Việt Nam hiện nay: Thực trạng và những vấn đề đặt ra
Giáo Trình Công Nghệ Dược Phẩm
Phát triển dịch vụ giáo dục nghiên cứu thực tiễn khu vực nông thôn Việt Nam
Đánh giá chính sách về an ninh lương thực và chủ quyền lương thực: một số hàm ý chính sách đối với Việt Nam
Ngôn ngữ học lý thuyết
Giáo trình Bệnh Lao
Vai trò của ASEAN trong hợp tác an ninh – chính trị Đông Á
Giáo trình Luật đất đai
Định đô Thăng Long - Tầm nhìn Thiên niên kỷ

Học bổng nghiên cứu sinh và Thực tập sinh