Phương pháp nghiên cứu và công bố khoa học

 

TT

Tên khoá đào tạo

Thời lượng (buổi)

1

Khoá đào tạo tiền tiến sĩ

6

2

Bồi dưỡng phương pháp nghiên cứu khoa học

6

3

Phương pháp nghiên cứu khoa học nâng cao

6

4

Thiết kế và xây dựng đề cương nghiên cứu khoa học

4

5

Phương pháp nghiên cứu định tính

4

6

Phương pháp phân tích định lượng nâng cao

6

7

Phân tích dữ liệu CB-SEM và PLS SEM

4

8

Các mô hình đánh giá và xếp hạng hiện đại

4

9

Lý thuyết tập mờ và các mô hình ra quyết định trong lĩnh vực kinh tế và quản trị

4

10

Kỹ năng viết bài báo khoa học công bố quốc tế

4