Phương pháp nghiên cứu và công bố khoa học

 

TT

Tên khoá đào tạo

Thời lượng (buổi)

YSIP01 Khoá đào tạo tiền tiến sĩ 

6

YSIP02 Chiến lược tổng quan và trình bày kết quả công trình nghiên cứu khoa học

6

YSIP03 Phương pháp phân tích dữ liệu cơ bản

6

YSIP04 Phương pháp nghiên cứu định tính

4

YSIP05 Phương pháp điều tra khảo sát

4

YSIP-P06 Lý thuyết và thực hành mô hình cấu trúc tuyến tính

4

YSIP-P07 Lý thuyết và thực hành mô hình mạng BBN

4

YSIP-P08 Phương pháp lượng giá giá trị tài nguyên môi trường

6

YSIP-P09 Kỹ năng viết bài báo khoa học và công bố quốc tế   

4

YSIP-P10 Các mô hình đánh giá và xếp hạng hiện đại

4

YSIP-P11 Lý thuyết tập mờ và các mô hình ra quyết định trong lĩnh vực kinh tế và quản trị 4
YSIP-P12 Phương pháp phân tích dữ liệu nâng cao 6