QUỸ HỌC BỔNG ƯƠM TẠO TÀI NĂNG TRẺ ĐHQGHN

Ươm tạo nhà khoa học trẻ tại ĐHQGHN vừa là mục tiêu vừa là động lực để tăng cường các nguồn lực chất lượng cao, phát triển đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên, cộng tác viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học đang giảng dạy, nghiên cứu học tập tại ĐHQGHN và các trường đại học uy tín trong nước và quốc tế, hướng tới việc nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. 

Xuất phát từ thực tế đó, ĐHQGHN đã xây dựng đề án "Ươm tạo nhà khoa học trẻ tại ĐHQGHN" nhằm cụ thể hoá, thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước, triển khai chiến lược phát triển của ĐHQGHN đến năm 2030, tầm nhìn năm 2045. 

Tháng 5/2022, lần đầu tiên ĐHQGHN trao học bổng ươm tạo tài năng trẻ dành cho nghiên cứu sinh và thực tập sinh sau tiến sĩ có năng lực nghiên cứu xuất sắc của ĐHQGHN. Đây là học bổng dành cho các nghiên cứu sinh và thực tập sinh sau tiến sĩ ở ĐHQGHN được thực hiện theo Quyết định số 3688/QĐ-ĐHQGHN ngày 19/11/2021 và được triển khai từ năm học 2021-2022. ĐHQGHN là đại học công lập đầu tiên cấp học bổng có giá trị lớn cho hệ thực tập sinh sau tiến sĩ. Học bổng này sẽ có ý nghĩa và góp phần tạo nên những đột phá trong nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học của ĐHQGHN. Theo đó, học bổng được cấp xét hàng năm tối đa 100 triệu đồng/người/năm với nghiên cứu sinh và 120 triệu đồng/người/năm với thực tập sinh căn cứ vào kết quả học tập, nghiên cứu, công bố và các thành tích khác. Các nghiên cứu sinh nhận học bổng sẽ được đơn vị đào tạo xem xét miễn học phí. Học bổng sẽ đóng góp vào việc ươm tạo các nhà khoa học trẻ tiềm năng để phục vụ công tác thu hút cán bộ trình độ cao, chất lượng cao của ĐHQGHN cũng như phát triển mạng lưới các đơn vị đào tạo và nghiên cứu, các tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng các nhà khoa học trẻ trong nước và quốc tế.

Các video khác