NHÓM NGHIÊN CỨU MẠNH "HÓA HỌC PHỨC CHẤT VÀ HÓA SINH VÔ CƠ" ĐẠT KẾT QUẢ NỔI BẬT VỀ CÔNG BỐ KHOA HỌC QUỐC TẾ, HÓA HỌC PHỨC CHẤT , HÓA SINH VÔ CƠ, PGS.TS. Nguyễn Hùng Huy , Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Nhóm nghiên cứu mạnh "hóa học phức chất và hóa sinh vô cơ" đạt kết quả nổi bật về công bố khoa học quốc tế

Diễn ra từ 16/08/2022

Đợt đánh giá chu kỳ 03 năm hoạt động vừa qua, với kết quả nổi bật về công bố khoa học quốc tế, nhóm nghiên cứu mạnh “Hóa học Phức chất và Hóa sinh Vô cơ” do PGS.TS. Nguyễn Hùng Huy làm Trưởng nhóm đã tiếp tục được công nhận là nhóm nghiên cứu mạnh cấp Trường Đại học Khoa học Tự nhiên trong giai đoạn tiếp theo.

PGS.TS. Nguyễn Hùng Huy, Trưởng nhóm nghiên cứu mạnh “Hóa học Phức chất và Hóa sinh Vô cơ” (thứ 6 từ trái sang), PGS.TS. Phạm Chiến Thắng, thành viên nhóm nghiên cứu mạnh (ngoài cùng bên trái) chụp ảnh cùng sinh viên trong dịp Kỷ niệm 60 năm truyền thống khoa Hóa học.

 

Căn cứ “Hướng dẫn xây dựng và phát triển nhóm nghiên cứu mạnh ở Trường Đại học Khoa học Tự nhiên” (ĐHKHTN) được ban hành kèm theo Quyết định số 262/QĐ-ĐHKHTN ngày 02/02/2015, Trường ĐHKHTN đã tổ chức đánh giá chu kỳ 03 năm hoạt động của nhóm nghiên cứu mạnh “Hóa học Phức chất và Hóa sinh Vô cơ” do PGS.TS. Nguyễn Hùng Huy làm Trưởng nhóm. Hội đồng đánh giá được thành lập theo Quyết định số 4154/ĐHKHTN-KHCN ngày 31/12/2020 của Hiệu trưởng, đã có phiên họp ngày 12/01/2021.

 

Trong giai đoạn 2017-2020, nhóm nghiên cứu mạnh “Hóa học Phức chất và Hóa sinh Vô cơ” với 05 thành viên (PGS.TS. Nguyễn Hùng Huy, GS.TS. Triệu Thị Nguyệt, TS. Nguyễn Văn Hà, PGS.TS. Nguyễn Minh Hải, PGS.TS. Phạm Chiến Thắng) đã đạt được kết quả nổi bật về công bố khoa học quốc tế với 42 bài báo trên các tạp chí khoa học thuộc danh mục ISI/SCOPUS (trong đó có 17 bài đăng trên tạp chí Q1, 04 bài trên tạp chí Q2).

 

Ngoài ra, nhóm còn thực hiện thành công 04 đề tài Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (NAFOSTED), 02 đề tài cấp Đại học Quốc gia Hà Nội; Tổ chức, đồng tổ chức 02 hội nghị, hội thảo khoa học trong nước và quốc tế; Công bố 24 bài báo trên các tạp chí trong nước;  02 thành viên của nhóm được bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư.

 

Với những kết quả đạt được, nhóm nghiên cứu mạnh “Hóa học Phức chất và Hóa sinh Vô cơ” đã được các thành viên Hội đồng đánh giá ở mức Xuất sắc và Đạt, đánh giá chung là Đạt. Căn cứ kết quả đánh giá của Hội đồng, Hiệu trưởng Trường ĐHKHTN đã ký Quyết định số 196/QĐ-ĐHKHTN ngày 22/01/2021 về việc tiếp tục công nhận nhóm nghiên cứu mạnh “Hóa học Phức chất và Hóa sinh Vô cơ” là nhóm nghiên cứu mạnh cấp Trường ĐHKHTN trong giai đoạn tiếp theo.

PGS.TS. Nguyễn Hùng Huy, Trưởng nhóm nghiên cứu mạnh “Hóa học Phức chất và Hóa sinh Vô cơ” (thứ 6 từ trái sang), PGS.TS. Phạm Chiến Thắng, thành viên nhóm nghiên cứu mạnh (ngoài cùng bên trái) chụp ảnh cùng sinh viên trong dịp Kỷ niệm 60 năm truyền thống khoa Hóa học.

 

Căn cứ “Hướng dẫn xây dựng và phát triển nhóm nghiên cứu mạnh ở Trường Đại học Khoa học Tự nhiên” (ĐHKHTN) được ban hành kèm theo Quyết định số 262/QĐ-ĐHKHTN ngày 02/02/2015, Trường ĐHKHTN đã tổ chức đánh giá chu kỳ 03 năm hoạt động của nhóm nghiên cứu mạnh “Hóa học Phức chất và Hóa sinh Vô cơ” do PGS.TS. Nguyễn Hùng Huy làm Trưởng nhóm. Hội đồng đánh giá được thành lập theo Quyết định số 4154/ĐHKHTN-KHCN ngày 31/12/2020 của Hiệu trưởng, đã có phiên họp ngày 12/01/2021.

 

Trong giai đoạn 2017-2020, nhóm nghiên cứu mạnh “Hóa học Phức chất và Hóa sinh Vô cơ” với 05 thành viên (PGS.TS. Nguyễn Hùng Huy, GS.TS. Triệu Thị Nguyệt, TS. Nguyễn Văn Hà, PGS.TS. Nguyễn Minh Hải, PGS.TS. Phạm Chiến Thắng) đã đạt được kết quả nổi bật về công bố khoa học quốc tế với 42 bài báo trên các tạp chí khoa học thuộc danh mục ISI/SCOPUS (trong đó có 17 bài đăng trên tạp chí Q1, 04 bài trên tạp chí Q2).

 

Ngoài ra, nhóm còn thực hiện thành công 04 đề tài Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (NAFOSTED), 02 đề tài cấp Đại học Quốc gia Hà Nội; Tổ chức, đồng tổ chức 02 hội nghị, hội thảo khoa học trong nước và quốc tế; Công bố 24 bài báo trên các tạp chí trong nước;  02 thành viên của nhóm được bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư.

 

Với những kết quả đạt được, nhóm nghiên cứu mạnh “Hóa học Phức chất và Hóa sinh Vô cơ” đã được các thành viên Hội đồng đánh giá ở mức Xuất sắc và Đạt, đánh giá chung là Đạt. Căn cứ kết quả đánh giá của Hội đồng, Hiệu trưởng Trường ĐHKHTN đã ký Quyết định số 196/QĐ-ĐHKHTN ngày 22/01/2021 về việc tiếp tục công nhận nhóm nghiên cứu mạnh “Hóa học Phức chất và Hóa sinh Vô cơ” là nhóm nghiên cứu mạnh cấp Trường ĐHKHTN trong giai đoạn tiếp theo.

Lê Vy


Đăng ký tham gia