NHÓM NGHIÊN CỨU , PHƯƠNG PHÁP LÝ THUYẾT TRƯỜNG LƯỢNG TỬ, GS.TS. Nguyễn Quang Báu, Trường ĐHKHTN – ĐHQGHN

Nhóm nghiên cứu “Phương pháp lý thuyết trường lượng tử”

Diễn ra từ 17/08/2022

1. Tên nhóm:

Phương pháp lý thuyết trường lượng tử

Trưởng nhóm: GS.TS. Nguyễn Quang Báu – Trường ĐHKHTN – ĐHQGHN.

Email: nguyenquangbau@yahoo.com

2. Các thành viên:

GS.TSKH. Nguyễn Xuân Hãn; PGS.TS. Nguyễn Đình Dũng; PGS.TS. Lê Văn Trực; GS.TSKH. Nguyễn Văn Hùng; TS. Nguyễn Thu Giang; TS. Cao Thị Vi Ba; TS. Nguyễn Thế Toàn; CN. Nguyễn Chí Thành; NCS. Phan Huy Thiện; ThS.NCS.Nguyễn Đình Nam; ThS.NCS. Đỗ Tuấn Long; ThS.NCS. Nguyễn Thị Thanh Nhàn; ThS.NCS. Bùi Đức Hưng; ThS.NCS. Bùi Đình Hợi; ThS.NCS. Hoàng Văn Ngọc; ThS.NCS. Nguyễn Thu Hương; ThS.NCS. Nguyễn Văn Nghĩa; ThS. NCS. Đào Thu Hằng; ThS. NCS. Nguyễn Viết Đức; ThS. NCS. Tống Sĩ Tiến; ThS. NCS.Nguyễn Thị Trang; NCS. Nguyễn Bảo Trung, NCS. Nguyễn Công Toản, ThS. NCS. Nguyễn Từ Niệm.

3. Giới thiệu các hướng nghiên cứu chính

- Nghiên cứu các phương pháp khử phân kỳ, phương pháp tính một số giản đồ Feynman bậc cao trong lý thuyết trường lượng tử; tính toán các đại lượng vật lý đặc trưng cho các quá trình tán xạ trong lý thuyết hạt cơ bản và lý thuyết hạt nhân.

- Áp dụng phương pháp phương trình động lượng tử tính toán các đại lượng đặc trưng cho các hiệu ứng động, hiệu ứng âm – điện – từ, hiệu ứng Hall, hiệu ứng Radioelectric, hiệu ứng từ trở, ... trong các hệ bán dẫn thấp chiều.

- Áp dụng các phương pháp tính toán lượng tử để nghiên cứu cấu trúc và tính toán các tham số nhiệt động của các vật liệu có cấu trúc nano và các hệ có cấu trúc nano trong y sinh.

4. Giới thiệu các kết quả và sản phẩm khoa học tiêu biểu

Số lượng công bố quốc tế ISI/tổng số công bố: 29/89

Thông tin chi tiết xem tại đây

5. Sản phẩm khoa học dự kiến trong 5 năm tới

TT

Sản phẩm

Mục tiêu nghiên cứu và chế tạo

Nội dung triển khai

(dự kiến)

Các hoạt động thực hiện để tạo sản phẩm

Thời gian thực hiện

(dự kiến)

1

5-7 công bố quốc tế ISI

8-10 công bố trong nước

Hướng dẫn 2 nghiên cứu sinh và 10 học viên cao học/năm

Viết 01 sách chuyên khảo

Nghiên cứu các phương pháp lý thuyết trường lượng tử, các quá trình tán xạ trong lý thuyết hạt cơ bản và lý thuyết hạt nhân.

Nghiên cứu các phương pháp khử phân kỳ, phương pháp tính một số giản đồ Feynman bậc cao trong lý thuyết trường lượng tử; tính toán các đại lượng vật lý đặc trưng cho các quá trình tán xạ trong lý thuyết hạt cơ bản và lý thuyết hạt nhân.

- Tổ chức seminar, các lớp học chuyên đề

- Tham dự các hội nghị khoa học chuyên ngành trong nước và quốc tế

- Viết bài báo, công bố các công trình khoa học trên các tạp chí, hội nghị trong nước và quốc tế

- Viết sách chuyên khảo

 

 

2015-2020

2

5-7 công bố quốc tế ISI

8-10 công bố trong nước

Hướng dẫn 2 nghiên cứu sinh và 10 học viên cao học/năm

Viết 02 sách chuyên khảo

Nghiên cứu các hiệu ứng động, hiệu ứng âm – điện – từ, hiệu ứng Hall, hiệu ứng Radioelectric, hiệu ứng từ trở, ...  trong bán dẫn thấp chiều có cấu trúc nano.

Áp dụng phương pháp phương trình động lượng tử, tính toán các tham số đặc trưng của các hiệu ứng động, hiệu ứng âm – điện – từ, hiệu ứng Hall, hiệu ứng Radioelectric, hiệu ứng từ trở, ... trong bán dẫn thấp chiều có cấu trúc nano.

- Tổ chức seminar, các lớp học chuyên đề

- Tham dự các hội nghị khoa học chuyên ngành trong nước và quốc tế

- Viết bài báo, công bố các công trình khoa học trên các tạp chí, hội nghị trong nước và quốc tế

- Viết sách chuyên khảo

 

 

2015-2020

3

5-7 công bố quốc tế ISI

Hướng dẫn 2 nghiên cứu sinh và 5 học viên cao học/năm

Viết 01 sách chuyên khảo

Nghiên cứu cấu trúc và các tính chất nhiệt động của các vật liệu có cấu trúc nano và các hệ có cấu trúc nano trong y sinh.

Tính toán các hệ số nhiệt động của các vật liệu có cấu trúc nano và các hệ có cấu trúc nano trong y sinh.

- Tổ chức seminar, các lớp học chuyên đề

- Tham dự các hội nghị khoa học chuyên ngành trong nước và quốc tế

- Viết bài báo, công bố các công trình khoa học trên các tạp chí, hội nghị trong nước và quốc tế

- Viết sách chuyên khảo

 

 

2015-2020


Đăng ký tham gia