Tiếp tục công nhận nhóm nghiên cứu mạnh cấp Trường Đại học Khoa học Tự nhiên năm 2022 đối với 07 nhóm nghiên cứu

Diễn ra từ 21/09/2022

Vừa qua, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHKHTN, ĐHQGHN) đã tổ chức đánh giá cuối chu kỳ hoạt động cho 07 nhóm nghiên cứu mạnh. Theo đó, căn cứ kết quả đánh giá của các Hội đồng, Hiệu trưởng Trường ĐHKHTN đã ký các quyết định về việc tiếp tục công nhận nhóm nghiên cứu mạnh cấp Trường ĐHKHTN năm 2022 đối với 07 nhóm nghiên cứu cho giai đoạn tiếp theo (2022-2025).

Theo đánh giá của Hội đồng (gồm thành phần là các nhà khoa học có uy tín cao ở trong và ngoài Trường, đại diện Ban Giám hiệu, đại diện Lãnh đạo Phòng Khoa học – Công nghệ, đại diện Lãnh đạo các đơn vị chuyên môn), trong chu kỳ hoạt động, các nhóm nghiên cứu mạnh đều tích cực triển khai các hoạt động nghiên cứu và đào  tạo và đạt được kết quả vượt cả về số lượng và chất lượng so với đăng ký. Cả 07 nhóm nghiên cứu mạnh đều được Hội đồng đánh giá từ mức “Đạt” trở lên, trong đó 03 nhóm nghiên cứu mạnh được đánh giá ở mức “Xuất sắc” với kết quả nổi bật về số lượng bài báo khoa học công bố trên các tạp chí quốc tế thuộc danh mục ISI nhóm Q1, Q2 theo phân loại của Scimago và/hoặc có nhiều đăng ký sở hữu trí tuệ.

Trong chu kỳ hoạt động (từ năm 2019 đến nay), 07 nhóm nghiên cứu mạnh đã đạt được các kết quả sau:

- Thực hiện 35 đề tài cấp Nhà nước và dự án quốc tế, 27 đề tài cấp Bộ và cấp ĐHQGHN, 06 hợp đồng chuyển giao công nghệ;

- Tổ chức 14 hội nghị, hội thảo khoa học trong nước và quốc tế;

- Công bố 239 bài báo trên các tạp chí khoa học thuộc danh mục ISI/SCOPUS (trong đó có 199 bài trên các tạp chí thuộc nhóm Q1 và Q2 theo phân loại của Scimago). Xuất bản 8 sách chuyên khảo, giáo trình và chương trong sách chuyên khảo;

- Được cấp 08 bằng độc quyền sáng chế/ độc quyền giải pháp hữu ích và 06 đơn đăng ký khác đã được chấp nhận hợp lệ;

- Đã đào tạo 19 tiến sĩ, 15 nghiên cứu sinh và 43 thạc sĩ;

Trước đó, ngày 05/8/2022, Hiệu trưởng Trường ĐHKHTN đã ký Quyết định số 2148/QĐ-ĐHKHTN ban hành “Hướng dẫn xây dựng và phát triển nhóm nghiên cứu mạnh ở Trường Đại học Khoa học Tự nhiên” thay thế cho Quyết định số 262/QĐ-ĐHKHTN ngày 02/02/2015.

Danh sách các nhóm nghiên cứu mạnh cấp Trường ĐHKHTN (từ năm 2022)
 

TT

Tên nhóm

Trưởng nhóm

Ghi chú

1

Tôpô Đại số

GS.TSKH. Nguyễn Hữu Việt Hưng

Công nhận nhóm nghiên cứu mạnh năm 2015. Kết quả đánh giá cuối kỳ năm 2022: Đạt. Tiếp tục công nhận theo QĐ số 2565/QĐ-ĐHKHTN

2

Công nghệ hóa học vật liệu và năng lượng sạch

GS.TS. Lê Thanh Sơn  

Công nhận nhóm NCM năm 2015 do GS.TSKH. Lưu Văn Bôi làm Trưởng nhóm. Kết quả đánh giá cuối kỳ năm 2022: Xuất sắc. Tiếp tục công nhận theo QĐ số 2566/QĐ-ĐHKHTN (GS.TS. Lê Thanh Sơn thay thế GS.TSKH. Lưu Văn Bôi làm trưởng nhóm).

 

3

Phương pháp lý thuyết trường lượng tử và áp dụng nghiên cứu lý thuyết các hiện tượng vật lý trong môi trường lượng tử

GS.TS. Nguyễn Quang Báu

               

Công nhận nhóm nghiên cứu mạnh năm 2015 (tên cũ: Phương pháp lý thuyết trường lượng tử). Kết quả đánh giá cuối kỳ năm 2022: Đạt. Tiếp tục công nhận theo QĐ số 2567/QĐ-ĐHKHTN

4

Khoa học phân tích và ứng dụng trong môi trường, thực phẩm và y sinh

GS.TS. Phạm Hùng Việt

Công nhận nhóm nghiên cứu mạnh năm 2015. Kết quả đánh giá cuối kỳ năm 2022: Xuất sắc. Tiếp tục công nhận theo QĐ số 2568/QĐ-ĐHKHTN.

 

 

5

Sóng trong môi trường đàn hồi      

GS.TS. Phạm Chí Vĩnh

Công nhận nhóm nghiên cứu mạnh năm 2015. Kết quả đánh giá cuối kỳ năm 2022: Đạt. Tiếp tục công nhận theo QĐ số 2569/QĐ-ĐHKHTN.

6

Vật liệu tiên tiến trong Bảo vệ môi trường và Phát triển xanh

GS.TS. Nguyễn Văn Nội

 

Công nhận nhóm nghiên cứu mạnh năm 2015. Kết quả đánh giá cuối kỳ năm 2022: Đạt. Tiếp tục công nhận theo QĐ số 2570/QĐ-ĐHKHTN.

7

Mô hình hóa Khí hậu khu vực và Biến đổi khí hậu

GS.TS. Phan Văn Tân

 

Công nhận nhóm nghiên cứu mạnh năm 2016. Kết quả đánh giá cuối kỳ năm 2022: Xuất sắc. Tiếp tục công nhận theo QĐ số 2571/QĐ-ĐHKHTN.

8

Hóa học phức chất và Hóa sinh vô cơ

PGS.TS. Nguyễn Hùng Huy

Công nhận nhóm nghiên cứu mạnh năm 2017. Tiếp tục công nhận nhóm NCM năm 2020.

9

Lý thuyết định tính của hệ động lực và ứng dụng

GS.TS. Nguyễn Hữu Dư    

Công nhận nhóm nghiên cứu mạnh năm 2021.

10

Công nghệ môi trường xanh và tái chế chất thải

PGS.TS. Nguyễn Mạnh Khải

Công nhận nhóm nghiên cứu mạnh năm 2021.
 

Đăng ký tham gia