Viện Tài nguyên và Môi trường tuyển dụng viên chức năm 2023

 

Căn cứ Nghị định số 186/2013/NĐ-CP ngày 17/11/2013 của Chính phủ về Đại học Quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ về Hướng dẫn tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức;

Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ và Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 225/9/2020 của Chính phủ về Quy định tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Quyết định số 3768/QĐ-ĐHQGHN ngày 22/10/2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành Quy định tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức, người lao động trong Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Văn bản số 2645/ĐHQGHN-TCCB ngày 27/8/2019 của ĐHQGHN về việc hướng dẫn một số điểm mới trong công tác tuyển dụng viên chức tại ĐHQGHN;

Viện Tài nguyên và Môi trường thông báo tuyển dụng viên chức cụ thể như sau:

I. Điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức

1. Người có đủ các điều kiện sau đây:

-  Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

-  Từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định;

-  Có phiếu đăng ký dự tuyển;

-  Có lý lịch rõ ràng;

-  Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm;

-  Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

-  Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm.

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình

sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

II. Vị trí, số lượng và tiêu chuẩn tuyển dụng viên chức

Số lượng, tiêu chuẩn về trình độ đào tạo và kinh nghiệm công tác của vị trí việc làm cần tuyển dụng:

TT

Vị trí

Số lượng

Tiêu chuẩn tuyển dụng

1

Kế toán viên
(mã số 06.031)

2

Tốt nghiệp Đại học trở lên, các chuyên ngành Kế toán phù hợp với vị trí tuyển dụng;
Sử dụng tốt ngoại ngữ phục vụ công việc (Có chứng chỉ Tiếng Anh bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc tương đương);
Có thời gian công tác trong lĩnh vực tuyển dụng liên tục từ 36 tháng trở lên tính đến thời điểm nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển.

2

Chuyên viên
(Quản lý Đào tạo; Hành chính, văn thư, lưu trữ)
(mã số 01.003)

2

Tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành phù hợp với vị trí tuyển dụng;
Sử dụng tốt ngoại ngữ phục vụ công việc (Có chứng chỉ Tiếng Anh bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc tương đương);
Có thời gian công tác trong lĩnh vực tuyển dụng liên tục từ 36 tháng trở lên tính đến thời điểm nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển.

3

Nghiên cứu viên(mã số V05.01.03)

5

Tốt nghiệp Thạc sĩ loại giỏi hoặc tương đương trở lên, chuyên ngành phù hợp với vị trí tuyển dụng;
Sử dụng tốt ngoại ngữ phục vụ công việc (Có chứng chỉ Tiếng Anh bậc 4 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc tương đương);
Có bài viết đăng trên tạp chí khoa học chuyên ngành có mã số chuẩn ISSN hoặc chương sách xuất bản bởi nhà xuất bản có mã số chuẩn ISBN hoặc tương đương trở lên.

Tổng số

 

9

 

 

III.  Thời hạn và địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển

1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển bao gồm:

Phiếu đăng ký dự tuyển theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 25/9/2020 (Phụ lục số 01 kèm theo)

III.  Thời hạn và địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển

Sơ yếu lý lịch (dán ảnh cỡ 4×6) có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú hoặc cơ quan nơi công tác trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

Bản sao có công chứng các văn bằng, bảng điểm, chứng chỉ có liên quan đến chuyên môn cần tuyển. Đối với bằng cấp và bảng điểm bảng điểm do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp cần nộp bản Công chứng Giấy công nhận văn bằng của Bộ GD&ĐT; bản dịch công chứng văn bằng và bảng điểm.

Bản sao Giấy khai sinh có công chứng.

Giấy chứng nhận sức khỏe có giá trị trong vòng 6 tháng tính đến thời hạn nộp hồ sơ (do y tế quận, huyện trở lên cấp).

Bản sao có công chứng các giấy tờ xác nhận thuộc đối tượng ưu tiên (nếu có).

Văn bản, hồ sơ chứng minh kinh nghiệm công tác (bản sao hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, sổ bảo hiểm xã hội).

Đối với hồ sơ ứng tuyển vị trí Nghiên cứu viên cần nộp thêm lý lịch khoa học có ghi rõ mã ISSN tạp chí đối với các bài báo được đăng trên tạp chí khoa học chuyên ngành; mã ISBN của nhà xuất bản đối với chương sách giáo trình hoặc chuyên khảo được xuất bản, có xác nhận của cơ quan đang công tác.

2. Thời gian, địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển:

Thời gian: Từ ngày 08/03/2023 đến hết ngày 08/04/2023

Địa điểm: Phòng Hành chính và Hợp tác phát triển, Viện Tài nguyên và Môi trường, 19 Lê Thánh Tông, Hà Nội.

Điện thoại liên hệ: 0243.826 2932; 0904 006004

3. Lệ phí dự tuyển viên chức: 500.000 đồng/người dự tuyển (Theo Thông tư 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính).

IV. Hình thức, nội dung, thời gian và địa điểm xét tuyển

1. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

2. Nội dung xét tuyển:

Vòng 1:

Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

Vòng 2: Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển

Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.

Thời gian phỏng vấn: 30 phút.

Không thực hiện phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn hoặc thực hành.

Nội dung phỏng vấn/thực hành:

Kiến thức chung: Kiến thức về Luật viên chức, Luật lao động; hiểu biết chung về Luật giáo dục đại học, hiểu biết chung về ĐHQGHN và Viện Tài nguyên và Môi trường.

Kiến thức chuyên môn: Kiến thức về vị trí việc làm, lĩnh vực tuyển dụng.

3. Thời gian xét tuyển: Sẽ được thông báo trên Website: http://cres.vnu.edu.vn

4. Địa điểm xét tuyển: Viện Tài nguyên và Môi trường, ĐHQGHN, số 19 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

 VNU Media - VNU - CRES

Đăng ký ứng tuyển
Họ tên (*)
Giới tính(*)
Năm sinh(*)
Số điện thoại liên hệ(*)
Email(*)
Vị trí ứng tuyển hoặc hợp tác(*)
Lĩnh vực Khoa học và công nghệ(*)
Trình độ
Hướng nghiên cứu
Chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế (nếu có)
Ngành/Chuyên ngành và nơi đào tạo bậc Cử nhân(*)
Ngành/Chuyên ngành và nơi đào tạo bậc Thạc sĩ (nếu có)
Ngành/Chuyên ngành và nơi đào tạo bậc Tiến sĩ (nếu có)
Vị trí và cơ quan công tác hiện nay (sẽ được bảo mật)
Người giới thiệu(Học hàm học vị, họ và tên)
Số điện thoại người giới thiệu
Email người giới thiệu
Chỉ chấp nhận định dạng docx,xlsx,pdf dung lượng dưới 3MB !