Từ năm học 2022-2023, thành tích của sinh viên khi tham gia nghiên cứu khoa học sẽ được chuyển thành điểm học phần tương đương

Diễn ra từ 26/09/2022

Ngày 23/9/2022, Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đã chính thức ban hành Công văn số 2720/HD-XHNV về việc cộng điểm thưởng nghiên cứu khoa học vào điểm trung bình chung học kì, điểm trung bình chung tích lũy để làm căn cứ xét học bổng, xét chuyển tiếp vào học ở bậc sau đại học và chuyển điểm học phần tương đương.

I. Phạm vi áp dụng

Hướng dẫn này áp dụng với sinh viên thuộc các chương trình đào tạo chuẩn và chất lượng cao của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

II. Quy định về điểm thưởng thành tích nghiên cứu khoa học của sinh viên

1. Điểm thưởng cho những công trình nghiên cứu khoa học của sinh viên đạt giải được cộng vào điểm trung bình chung học kỳ, điểm trung bình chung tích lũy để làm căn cứ xét học bổng, xét chuyển tiếp vào học ở bậc sau đại học và các quyền lợi khác, không dùng để xếp loại học lực hoặc xác định hạng tốt nghiệp.

2. Mức điểm thưởng được quy định như sau:

a) Đạt giải thưởng cấp Đại học Quốc gia Hà Nội hoặc cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo:

· Giải nhất:                      0,20 điểm

· Giải nhì:                        0,15 điểm

· Giải ba:                         0,10 điểm

· Giải khuyến khích:      0,07 điểm

b) Đạt giải thưởng cấp đơn vị đào tạo:

· Giải nhất:                      0,10 điểm

· Giải nhì:                        0,07 điểm

· Giải ba:                         0,05 điểm

Nếu công trình nghiên cứu khoa học do nhiều sinh viên cùng thực hiện thì điểm thưởng được chia đều cho số sinh viên cùng tham gia.

3. Nếu sinh viên đạt nhiều giải thưởng nghiên cứu khoa học ở các cấp thì chỉ cộng điểm thưởng một lần ở mức giải cao nhất.

4. Công trình nghiên cứu khoa học được tính như một niên luận hoặc tiểu luận; được thay cho một học phần tự chọn có điều kiện thuộc khối kiến thức ngành sẽ được tích lũy vào kết quả học tập chung của học kỳ; được tính đến khi xét học bổng, xét học tiếp sau đại học và các quyền lợi khác, nếu có đủ các điều kiện sau:

a) Được Hội đồng cấp khoa đánh giá cho điểm (quy về thang điểm 10) và quyết định thay cho học phần nào trong chương trình đào tạo của ngành học; Nếu công trình nghiên cứu khoa học do nhiều sinh viên cùng thực hiện thì sinh viên được hưởng quyền lợi như nhau;

b) Sinh viên có nguyện vọng.

III. Quy trình cộng điểm thưởng NCKH vào điểm trung bình chung học kỳ, điểm trung bình chung tích lũy để làm căn cứ xét học bổng, xét chuyển tiếp vào học ở bậc sau đại học và xét chuyển điểm học phần tương đương

3.1. Quy trình công điểm thưởng NCKH phục vụ xét học bổng

1- Phòng Quản lý Nghiên cứu Khoa học có trách nhiệm gửi Quyết định công nhận sinh viên đạt thành tích nghiên cứu khoa học cho các đơn vị đào tạo và Phòng Chính trị và công tác học sinh sinh viên sau mỗi đợt tổ chức hội nghị nghiên cứu khoa học các cấp.

2- Phòng Chính trị và công tác học sinh sinh viên căn cứ Quyết định công nhận sinh viên đạt thành tích NCKH thực hiện việc cộng điểm thưởng vào kết quả trung bình chung học kỳ hoặc điểm trung bình chung tích lũy tại thời điểm sinh viên đạt thành tích NCKH để xét học bổng trong và ngoài ngân sách cho sinh viên theo đúng quy định hiện hành.

3- Các đơn vị đào tạo có trách nhiệm phối hợp với Phòng Chính trị và Công tác học sinh sinh viên thực hiện việc cộng điểm thưởng NCKH và xét học bổng đối với sinh viên đạt thành tích NCKH.

3.2 Xét chuyển tiếp vào học ở bậc sau đại học

1- Phòng Quản lý Nghiên cứu khoa học có trách nhiệm gửi Quyết định công nhận sinh viên đạt thành tích nghiên cứu khoa học cho Đào tạo sau mỗi đợt tổ chức hội nghị nghiên cứu khoa học các cấp.

2. Phòng Đào tạo căn cứ Quyết định công nhận sinh viên đạt thành tích NCKH thực hiện việc cộng điểm thưởng NCKH vào điểm trung bình chung tích lũy cho sinh viên đã tốt nghiệp có nguyện vọng học chuyển tiếp lên bậc sau đại học (Sinh viên viết đơn đăng ký theo Mẫu 01). Bảng điểm tốt nghiệp được ghi rõ “Dành cho sinh viên tốt nghiệp đạt thành tích nghiên cứu khoa học xét chuyển tiếp vào học ở bậc sau đại học”. Đồng thời, thực hiện việc xét chuyển tiếp vào học ở bậc sau đại học cho sinh viên theo đúng quy định hiện hành.

3.3 Xét chuyển điểm học phần tương đương trong chương trình đào tạo

- Các đơn vị đào tạo căn cứ Quyết định công nhận sinh viên đạt thành tích NCKH do Phòng Quản lý Nghiên cứu khoa học gửi, thông báo đến sinh viên về kế hoạch xét chuyển điểm học phần tương đương trong chương trình đào tạo.

- Sinh viên có nguyện vọng xét chuyển điểm học phần tương đương trong chương trình đào tạo phải viết đơn đề nghị gửi đơn vị đào tạo (Sinh viên viết đơn đề nghị theo mẫu 02) để được xét duyệt.

- Cố vấn học tập có trách nhiệm tư vấn cho sinh viên về học phần phù hợp có thể xem xét chuyển điểm tương tương và ký xác nhận vào đơn đề nghị của sinh viên.

- Các đơn vị đào tạo căn cứ đơn đề nghị của sinh viên, thành lập Hội đồng cấp khoa để đánh giá cho điểm và quyết định thay cho học phần nào trong chương trình đào tạo của ngành học. Sau khi Hội đồng cấp khoa hoàn thành công tác đánh giá và cho điểm, các đơn vị đào tạo hoàn hồ sơ xét chuyển điểm học phần tương đương trong chương trình đào tạo và gửi về Nhà trường (qua Phòng Đào tạo). Hồ sơ bao gồm: Đơn đề nghị của sinh viên; Biên bản Họp hội đồng khoa học đào tạo; Công văn đề nghị xét chuyển điểm tương đương cho những sinh viên đạt thành tích trong NCKH.

- Phòng Đào tạo căn cứ hồ sơ đề nghị xét chuyển điểm tương đương của các đơn vị đào tạo; Căn cứ quy định về điểm thưởng thành tích nghiên cứu khoa học của sinh viên thực hiện việc việc soạn thảo Quyết định công nhận kết quả xét chuyển điểm tương đương cho sinh viên đủ điều kiện, trình Ban giám hiệu xét duyệt và ban hành Quyết định.

Mẫu 01 và Mẫu 02 được đính kèm.


Đăng ký tham gia