Học bổng Tiến sĩ


HỌC BỔNG CHƯƠNG TRÌNH ƯƠM TẠO TÀI NĂNG TRẺ CỦA ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
DÀNH CHO NGHIÊN CỨU SINH, THỰC TẬP SINH CÓ NĂNG LỰC NGHIÊN CỨU XUẤT SẮC
Mục đích
- Học bổng hỗ trợ Nghiên cứu sinh nhằm thu hút, khuyến khích người học có thành tích, năng lực nghiên cứu tham gia các chương trình đào tạo tiến sĩ, của Đại học Quốc gia Hà Nội; Góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học của các nghiên cứu sinh trong các chương trình đào tạo tiến sĩ và tăng cường đào tạo nguồn nhân lực khoa học trình độ cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, hướng tới hội nhập quốc tế.
- Nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Nguồn kinh phí
Học bổng của Đại học Quốc gia Hà Nội dành cho nghiên cứu sinh chương trình đào tạo tiến sĩ có năng lực nghiên cứu xuất sắc được cấp từ các nguồn sau:
1. Kinh phí huy động tài trợ từ các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân thông qua Quỹ học bổng do Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội chỉ định;
2. Kinh phí được cân đối từ nguồn ngân sách Nhà nước cấp cho Đại học Quốc gia Hà Nội;
3. Kinh phí từ các nguồn thu của đơn vị để cùng cấp học bổng cho các nghiên cứu sinh của đơn vị. 

Chế độ tài chính đối với nghiên cứu sinh
1. Nghiên cứu sinh được xét cấp học bổng tối đa 100 triệu đồng/người/năm (12 tháng).
2. Nghiên cứu sinh được xét cấp học bổng căn cứ vào kết quả học tập, nghiên cứu trong thời gian đào tạo chuẩn tính từ thời điểm hiệu lực của quyết định cấp học bổng lần đầu. Đơn vị đào tạo có thể xem xét quyết định miễn học phí cho nghiên cứu sinh.

Tiến độ dự kiến cấp học bổng cho nghiên cứu sinh
a) Hội đồng xét học bổng của Đại học Quốc gia Hà Nội xem xét và đánh giá cấp học bổng định kỳ cho nghiên cứu sinh;
b) Lần đầu, cấp 50 triệu đồng/nghiên cứu sinh: Trên cơ sở kết quả đánh giá hồ sơ chuyên môn, đề cương nghiên cứu và kết luận của tiểu ban chuyên môn, đơn vị đào tạo báo cáo Đại học Quốc gia Hà Nội cấp học bổng lần đầu cho nghiên cứu sinh;
c) Các lần tiếp theo, cấp 50 triệu đồng/nghiên cứu sinh (hoặc phần học bổng còn lại): Trên cơ sở đánh giá kết quả, tiến độ học tập, nghiên cứu, nghiên cứu sinh được xét cấp học bổng cho chu kỳ báo cáo. Nghiên cứu sinh chưa được xét cấp học bổng nếu không hoàn thành việc học tập, nghiên cứu theo kế hoạch đã phê duyệt. Việc xét cấp học bổng và cấp bù (nếu đạt) sẽ được xem xét ở lần cấp học bổng tiếp theo.
d) Đối với các nghiên cứu đang triển khai nhưng chưa hoàn thành việc công bố trong thời gian đào tạo chuẩn của nghiên cứu sinh thì được xem xét cấp học bổng trong thời gian tối đa 12 tháng tiếp theo nếu kết quả nghiên cứu được công bố.

 
>>> Học bổng dành cho nghiên cứu sinh, thực tập sinh có năng lực nghiên cứu xuất sắc của ĐHQGHN năm 2022
Chương Trình YSEALI Professional Fellows Program 2023 

Chương Trình YSEALI Professional Fellows Program 2023 

(YSEALI) Chương Trình Nghiên Cứu Chuyên Sâu Về Sáng Kiến Của Các Nhà Lãnh Đạo Trẻ Đông Nam Á 2023 (YSEALI Professional Fellows Program) là một chương trình trao đổi được tài trợ hoàn toàn bởi Cục Văn hóa và Giáo dục của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. YSEALI PFP mang đến cho các nhà lãnh đạo mới nổi từ Đông Nam Á cơ hội dành từ 5 đến 6 tuần ở Hoa Kỳ để đạt được kinh nghiệm nghiên cứu chuyên nghiệp phù hợp tại các tổ chức phi lợi nhuận, khu vực công hoặc tư nhân.
Học Bổng Toàn Phần Bậc Sau Đại Học Erasmus Mundus Tại Các Nước Châu Âu 2023 – 2024

Học Bổng Toàn Phần Bậc Sau Đại Học Erasmus Mundus Tại Các Nước Châu Âu 2023 – 2024

(European Commission) Chương trình Erasmus Mundus là học bổng Thạc sĩ và Tiến sĩ được tài trợ hoàn toàn ở Châu Âu. Đây là chương trình học bổng lớn nhất châu Âu. Học bổng Erasmus Mundus dành cho sinh viên quốc tế là học bổng cấp bằng Thạc sĩ và Tiến sĩ để học tập tại các trường Đại học Châu Âu khác nhau ở các quốc gia khác nhau của Châu Âu.