Nhóm nghiên cứu


Nhóm nghiên cứu “Công tác xã hội và An sinh xã hội”

Nhóm nghiên cứu “Công tác xã hội và An sinh xã hội”

Nhóm nghiên cứu “Công tác xã hội và An sinh xã hội” trực thuộc Khoa Xã hội học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn có nhiệm vụ xây dựng và điều hành một Quỹ nghiên cứu khoa học (Khoảng 200 triệu) nhằm phục vụ công tác xây dựng đề cương đấu thầu đề tài, triển khai các hoạt động thảo luận nhóm, sinh hoạt chuyên môn… Bên cạnh đó, nhóm thường xuyên nộp các đề xuất dự án nghiên cứu đến các tổ chức trong và ngoài nước nhằm đấu thầu công khai để huy động kinh phí từ bên ngoài phục vụ nghiên cứu...

Tiếp tục công nhận nhóm nghiên cứu mạnh cấp Trường Đại học Khoa học Tự nhiên năm 2022 đối với 07 nhóm nghiên cứu

Tiếp tục công nhận nhóm nghiên cứu mạnh cấp Trường Đại học Khoa học Tự nhiên năm 2022 đối với 07 nhóm nghiên cứu

Vừa qua, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHKHTN, ĐHQGHN) đã tổ chức đánh giá cuối chu kỳ hoạt động cho 07 nhóm nghiên cứu mạnh. Theo đó, căn cứ kết quả đánh giá của các Hội đồng, Hiệu trưởng Trường ĐHKHTN đã ký các quyết định về việc tiếp tục công nhận nhóm nghiên cứu mạnh cấp Trường ĐHKHTN năm 2022 đối với 07 nhóm nghiên cứu cho giai đoạn tiếp theo (2022-2025).

Nhóm nghiên cứu “Sóng trong các môi trường đàn hồi”

Nhóm nghiên cứu “Sóng trong các môi trường đàn hồi”

1. Tên nhóm nghiên cứu: SÓNG TRONG CÁC MÔI TRƯỜNG ĐÀN HỒI Trưởng nhóm: PGS.TS. Phạm Chí Vĩnh, Khoa Toán-Cơ-Tin học, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, Email: pcvinh@gmail.com

Nhóm nghiên cứu “Phương pháp lý thuyết trường lượng tử”

Nhóm nghiên cứu “Phương pháp lý thuyết trường lượng tử”

1. Tên nhóm: Phương pháp lý thuyết trường lượng tử Trưởng nhóm: GS.TS. Nguyễn Quang Báu – Trường ĐHKHTN – ĐHQGHN. Email: nguyenquangbau@yahoo.com 2. Các thành viên: