Chương trình học bổng Nagao tại Việt Nam năm học 2022-2023

Quỹ Môi trường Thiên nhiên Nagao (NEF) là một tổ chức phi chính phủ của Nhật Bản được thành lập năm 1989, với sứ mệnh thúc đẩy bảo tồn thiên nhiên tại các nước đang phát triển. Ở Việt Nam, Quỹ NEF hỗ trợ tài chính cho các học viên cao học (HVCH) của các cơ sở giáo dục đại học trên cả nước, đang theo học chương trình đào tạo thạc sĩ liên quan đến bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học, sinh học, sinh thái học, lâm nghiệp, nông nghiệp, khoa học Trái đất và môi trường.

Từ năm 1995, Quỹ NEF đã chọn Viện Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội làm cơ quan đại diện duy nhất tại Việt Nam. Thông qua tổ chức và điều phối của Viện, đến nay Quỹ NEF đã cấp tổng số 723 suất học bổng cho các HVCH trên toàn quốc. Năm học 2022-2023, Quỹ NEF tiếp tục cấp 40 suất học bổng Nagao cho các HVCH của các cơ sở giáo dục đại học nhằm mục đích hỗ trợ các HVCH thực hiện nghiên cứu khoa học hoặc thực hiện luận văn tốt nghiệp.

I. Đối tượng nhận học bổng Nagao:

Ứng viên được cấp học bổng Nagao phải đáp ứng đầy đủ 03 điều kiện dưới đây:

1. Là công dân Việt Nam;

2. Là HVCH xuất sắc đang học hoặc mới trúng tuyển chương trình đào tạo thạc sĩ tại các cơ sở giáo dục đại học, thuộc các chuyên ngành liên quan đến bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học, sinh học, sinh thái học, lâm nghiệp, nông nghiệp, khoa học Trái đất và môi trường, hoặc các chuyên ngành khác phục vụ mục tiêu bảo tồn và/hoặc phát triển bền vững;

3) Có đề tài nghiên cứu khoa học liên quan đến các chuyên ngành nêu trên.

Các ứng viên thuộc các dân tộc ít người hoặc có hoàn cảnh khó khăn sẽ được ưu tiên xem xét.

II. Quy trình xét duyệt và cấp học bổng:

Quy trình xét duyệt và cấp học bổng Nagao gồm các bước như sau:

1. Ứng viên nộp Hồ sơ dự tuyển đến Ban Điều hành Quỹ học bổng Nagao theo quy định và hướng dẫn tại Mục III dưới đây;

2. Hội đồng xét duyệt Học bổng Nagao của Viện Tài nguyên và Môi trường tổ chức họp đánh giá Hồ sơ để lựa chọn ra các ứng viên có thành tích học tập và đề cương nghiên cứu xuất sắc nhất xem xét cấp học bổng;

3. Học bổng sẽ được cấp làm 2 đợt trong 2 năm (năm học 2022-2023 và 2023-2024);

4. HVCH được nhận học bổng lần đầu sau khi Hội đồng xét duyệt Học bổng Nagao lựa chọn Hồ sơ và được Quỹ NEF phê duyệt;

5. Năm thứ hai, HVCH có trách nhiệm báo cáo kết quả học tập và tiến độ thực hiện đề tài nghiên cứu theo yêu cầu của Quỹ NEF;

6. Hội đồng xét duyệt Học bổng Nagao và Quỹ NEF đánh giá kết quả học tập và tiến độ thực hiện đề tài nghiên cứu của HVCH để quyết định cấp tiếp học bổng lần 2 (năm học 2023-2024) cho HVCH;

7. HVCH chỉ được nhận học bổng lần 2 sau khi nộp đầy đủ báo cáo kết quả đề tài nghiên cứu theo đề cương nghiên cứu với chất lượng đảm bảo và được Hội đồng xét duyệt Học bổng Nagao và Quỹ NEF thông qua.

III. Hồ sơ đăng ký xét tuyển học bổng:

Các ứng viên chuẩn bị 01 bộ hồ sơ đăng ký Học bổng Nagao bao gồm:

1. Đơn xin cấp học bổng (01 bản tiếng Anh và 01 bản tiếng Việt) theo Mẫu số 1 được đăng tải trên website: http://www.cres.edu.vn.

2. Đề cương nghiên cứu (bằng tiếng Việt). Các ứng viên có thể tham khảo bản Hướng dẫn viết đề cương nghiên cứu (Mẫu số 2) được đăng tải trên website: http://www.cres.edu.vn.

Lưu ý: Hình thức và nội dung trang bìa là bắt buộc đối với Đề cương nghiên cứu; phần nội dung và thứ tự các mục trong Đề cương nghiên cứu có thể vận dụng điều chỉnh sao cho phù hợp với đề tài nghiên cứu của từng ứng viên.

3. Bảng điểm các môn học/học phần của HVCH năm thứ 2 có xác nhận của cơ sở đào tạo (bảng điểm gồm các môn học/học phần đã có điểm, các môn/học phần đã học nhưng chưa có điểm); hoặc điểm kết quả thi tuyển đầu vào của HVCH trúng tuyển có xác nhận của cơ sở đào tạo.

4. 02 Thư giới thiệu (bằng tiếng Anh) của hai nhà khoa học hướng dẫn đề tài nghiên cứu, hoặc của giảng viên giảng dạy tại các cơ sở giáo dục đại học.

5. Chứng minh thư photo có chữ ký của ứng viên.

Lưu ý: Hội đồng xét duyệt Học bổng Nagao chỉ xét duyệt các Hồ sơ có đầy đủ thành phần của Hồ sơ theo yêu cầu.

IV. Thời hạn nộp hồ sơ:

1. Hạn nộp Hồ sơ: Trước 17h00, ngày 15/11/2022. Đối với ứng viên gửi Hồ sơ theo đường bưu điện, thời hạn nộp Hồ sơ căn cứ vào thời gian trên dấu bưu điện.

2. Hội đồng xét duyệt Học bổng Nagao chỉ xem xét các Hồ sơ nộp đúng hạn và đầy đủ thành phần Hồ sơ quy định tại Mục III. Kết quả xét duyệt Học bổng Nagao được thông báo trên website của Viện Tài nguyên và Môi trường. Hồ sơ không được xét chọn sẽ không trả lại cho ứng viên.

V. Nơi nhận hồ sơ:

1. Ban Điều hành Quỹ Học bổng Nagao:

- Viện Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội

- Địa chỉ: Số 19 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Điện thoại: 024.38253506;        Email: cres@vnu.edu.vn

2. Thư ký Ban Điều hành Quỹ học bổng Nagao:

- TS. Đỗ Quang Trung

- Phòng Quản lý Khoa học Công nghệ và Đào tạo, Viện Tài nguyên và Môi trường

- Địa chỉ: Số 19 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Di động: 0914 846 829;                        Email: trungcnsinh@gmail.com

Viện Tài nguyên và Môi trường trân trọng thông báo đến các cơ sở giáo dục đại học trong cả nước để thông tin rộng rãi đến các HVCH đủ điều kiện đăng ký.

Trân trọng thông báo./.

Đăng ký tư vấn
Họ tên(*)
Năm sinh(*)
Nơi sinh(*)
Giới tính(*)
Dân tộc (*)
Tôn giáo (*)
Hộ khẩu thường trú(*)
Địa chỉ liên hệ(*)
Địa chỉ email(*)
Số điện thoại(*)
Số CMND(*)
Ngày cấp(*)
Nơi cấp(*)
Cơ quan công tác(*)
Chức vụ(*)
Chọn loại học bổng(*)
Chọn hình thức cấp học bổng(*)